VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Data Security Services s.r.o.

PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Data Security Services s.r.o., se sídlem Radlická 663/28, 15000 Praha, IČ: 06429246, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 281995, zastoupenou Tomášem Havelkou jako jednatelem, a uživateli online služeb poskytovaných společností, vycházejících ze smluv o poskytování těchto online služeb uzavřených prostřednictvím písemných smluv mezi poskytovatelem a uživatelem.
 2. Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1. Služba je služba poskytovaná za ceny za Službu v předem stanoveném období, rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě. Limity služby mohou být stanoveny časově, počtem webů, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.2. Ceník je informace o výši úhrady za Služby. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na vyžádání u poskytovatele.

2.3. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.4. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. Děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, Uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či užívaným materiálům, informacím a dílům třetích osob.

2.5. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele a souhrn Obsahu Uživatele.

2.6. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.7. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Data Security Services s.r.o. pro poskytování služeb.

2.8. Poskytovatelem se rozumí společnost Data Security Services s.r.o., se sídlem: Radlická 663/28, 150 00 Praha, IČ: 06429246, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 281995.

Kontaktovat nás můžete:
pro online komunikaci: Tomas.Havelka@ProDSM.cz
pro vyřizování reklamace: Tomas.Havelka@ProDSM.cz
pro poštovní korespondenci: Radlická 663/28, 15000 Praha

2.9. Službou se rozumí plnění Poskytovatele dle uzavřené písemné smlouvy s Uživatelem. Obsah Služby, její varianty, tarify a možnosti užití jsou uvedeny vždy jako předmět Smlouvy.

2.10. Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky, s nimiž Uživatel vyslovuje svůj souhlas při uzavírání Smlouvy zaškrtnutím příslušného políčka na webovém rozhraní www.ProDSM.cz.

2.11. Třetí osobou je subjekt (fyzická či právnická osoba) odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

2.12. Uživatelem se rozumí každý, kdo se prostřednictvím webového rozhraní registruje nebo objednává či využívá Služby nebo jinak prostřednictvím webového rozhraní a písemné smlouvy vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.13. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce

www.ProDSM.cz provozované Poskytovatelem.

2.14. Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 2. Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži UživateleUživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu(majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.

 

REKLAMACE

 1. Práva Uživatele z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají podmínkám smlouvy nebo popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou.
 3. Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady(nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout jiný než navržený způsob řešení. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese Tomas.Havelka@ProDSM.cz.
 4. Právo z vadného plnění Služby musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.
 5. Uživatel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo poskytnutí náhradní Služby bez vad. Uživatel může případně od Smlouvy odstoupit.
 6. Poskytovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnůode dne, kdy mu byla doručena. O tomto bude Uživatele informovat emailem.
 7. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně zjedná nápravu.
 8. Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či webového rozhraní.
 2. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídáza jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu, či v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
 3. Poskytovatel neodpovídáza znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a Službu a užívat webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím Služby nebo webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
 2. Tam, kde Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
 3. Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že v rozporu s čl. III část A Podmínek nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla.
 4. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení obsahující zejména informace o novinkách Služby.
 5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 7. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 12. září 2017 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek. 

 

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali přečtení těchto Obchodních podmínek.

 

Data Security Services s.r.o., Tomáš Havelka, jednatel